Arengukoostöö

Alates 2011.a kuulub Valgevene koos teiste Euroopa Liidu idapartneritega Eesti prioriteetsete arengukoostöö sihtriikide hulka ning vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavale jääb meie pikaajaliseks prioriteetseks partnerriigiks vähemalt aastani 2020.

Oleme toetanud Valgevenet kui EL idapartnerlusriiki kahepoolselt läbi oma kogemuse jagamise neis valdkondades, kus me ise tugevad oleme, milleks on avaliku halduse reformi teemad, IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) lahenduste rakendamine nii avalikus kui kolmandas sektoris, väikeettevõtluse arendamine, Valgevene noorte ettevõtlusalane koolitamine,  kodanikuühiskonna tugevdamine ning hariduse ja majandusarengu edendamine.

Mitmed Eesti mittetulundusühingud on läbi viinud erinevaid projekte Valgevenes, edukamad on olnud e-lahenduste edendamise projektid (nt „Valgevene riigihangetealase koolitussüsteemi väljatöötamine ja e-keskkonna edendamine“), samuti keskkonna teemalised (nt „Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogilise ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koolitus Valgevenes“), ettevõtluse ja start-up’ide edendamise valdkonnas („Ettevõtja oskuste arendamine Valgevene noorte seas“). Lisaks kahepoolsetele projektidele abistame Valgevenet läbi rahvusvahelise koostöö toetades SA Innove ning UNICEFi vahelist 3-aastast koostööprojekti „Kaasav haridus erivajadusega õpilastele Valgevenes“ kokku 150 000 euroga ning panustame ka multilateraalselt läbi E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership) fondi, kuhu eraldame Valgevene suunalistesse tegevustesse ajavahemikul 2017 – 2019 kokku 60 000 eurot.

Koostööd on tehtud ka teiste doonoritega. Eriti edukas on koostöö USAIDiga, kelle toetusega viis alates 2013. a. e-Riigi Akadeemia läbi 9 koolitust IKT lahenduste ja küberturvalisuse osas meedia, hariduse, mittetulundusühingute ja noorteorganisatsioonide esindajatele. Ühe edukama projekti partneriks oli Garage48, mis viis kuni 2015. aasta sügiseni läbi intensiivkoolitusi IT start-up’idele ning toetas mentorlusega 2014.a Minskisse rajatud ettevõtlus-HUB-i Imaguru.

Saatkonnal on tihedad sidemed samuti Eesti Idapartnerluskeskusega, kes on olnud oskusteabe vahendajaks Valgevene suunalistes e-teemalistes projektides, läbi on viidud seminare ja koolitusi Valgevene kodanikuühenduste esindajatele, samuti on valgevenelased saanud osaleda multilateraalsetel, kõiki idapartnerluse riike hõlmavail seminaridel, avaliku halduse reformimise erinevates valdkondades. 2018 aastal osales Valgevene Tervishoiuministeeriumi delegatsioon ning e-tervise ja Maksuministeeriumi delegatsioon maksupoliitikaalasel koolitusel.

Lisaks Välisministeeriumi arengukoostöövahenditest läbiviidavatele projektidele toimub tihe koostöö ministeeriumite, nende allasutuste, instituutide ja ülikoolide vahel (Statistikaamet, Konjunktuuriinstituut, Maaülikool).